Terug naar Nieuws uit de Gemeente oldambt

Partij vóór het Noorden Oldambt wil publicaties terug op papier


Janet de Wal

 Partij voor het Noorden heeft tijdens de Begrotingsraad van november jongstleden een motie ingediend om inwoners nog actiever te informeren. Dus niet allen digitaal, maar ook weer op papier.Hierbij kregen ze vooraf al steun toegezegd van zeven andere partijen.

Fractievoorzitter Janet de Wal; “In het coalitieakkoord hebben we de ambitie beschreven dat we meer zichtbaar willen zijn voor onze inwoners, ze waar mogelijk willen betrekken bij voorbereidingen, uitvoering en evaluatie van ons beleid en we communiceren over de afwegingen en besluiten die we nemen. Maar ook dat we gaan zoeken naar een manier waarop we tegen acceptabele kosten op papier kunnen communiceren voor met name inwoners die niet of minder digitaal vaardig zijn, en dat dit zou gelden voor onze communicatie, inclusief communicatie over bekendmakingen.”

Ze zegt: “We hebben gevraagd dit te gaan onderzoeken aan het college hoe we dit het beste kunnen doen. De kloof tussen de gemeente, politiek en inwoners is te groot, dit kunnen we alleen proberen te dichten door helder, in begrijpelijke taal ( waar kan op B1 niveau) en actief naar inwoners te communiceren. Daar hoort wat ons betreft ook bij dat informatie voor alle inwoners makkelijk beschikbaar is. Dus ook de inwoners die niet digitaal vaardig zijn, of om welke andere reden niet digitaal aan informatie kunnen komen.”

Denk mee
Ze vervolgd: “We willen dat inwoners actief meedenken, zich meer betrokken voelen, en daar hoort wat ons betreft ook bij dat de gemeente de inwoners actief informeert op een manier waarmee je een zo groot mogelijk aantal inwoners bereikt, digitaal, via sociale media, maar dus ook schriftelijk door middel van publicaties.”

“Inwoners kunnen zich aanmelden voor een schriftelijke info-brief met informatie maar dit wordt maar mondjes maat gedaan, tot nu worden er nog maar 125 info-brieven gestuurd, dat is op een inwonersaantal van bijna 40.000 uiteraard erg mager en mogen we concluderen dat dit dus niet werkt. We hebben middels die motie dan ook het college opgedragen om met een concreet voorstel of voorstellen te komen voor mei 2024, hoe we actief onze inwoners schriftelijk kunnen informeren door middel van publicaties.” aldus Janet de Wal.

De motie is unaniem door de Raad gesteund.