Terug naar nieuws uitDE gemeente Groningen

Bezorgdheid over  De biotoop in Haren

Recentelijk is de knoop doorgehakt door de gemeente Groningen: de lap grond waar de Biotoop en de Hortus Botanicus in Haren zijn gevestigd zal worden overgenomen van de RUG voor een bedrag van welgeteld 3,6 miljoen euro.

Hoewel de definitieve keuze nog gemaakt moet worden, lijkt de gemeente Groningen in hoofdlijnen al akkoord te zijn gegaan met de aankoop. Dankzij ons steunfractielid Rien de Koning is het ons ter ore gekomen dat de RUG zeer slecht beheer heeft uitgevoerd. Het betreffende terrein wordt slecht, dan wel niet, onderhouden door de Rijksuniversiteit Groningen. In de bijgevoegde foto’s valt te zien dat ingestorte dierenverblijven, verschillende asbestplaten, (illegale) vuilstortplaatsen en dode en instabiele sparren te vinden zijn op het terrein. Verschillende verroeste ijzeren palen steken uit de grond en veel gaas van de voormalige dierenverblijven hangt gevaarlijk in de lucht. Toch is het terrein openbaar en spelen
kinderen er vaak!

De Partij voor het Noorden maakt zich ernstig zorgen over de aankoop van de grond in Haren waar de Biotoop en de Hortus Botanicus zijn gevestigd. De ambitieuze aankoop moet technisch gesproken nog goedgekeurd worden, maar in hoofdlijnen ligt er al een akkoord voor de aankoop. De Partij voor het Noorden vraagt zich echter af wat de gemeente Groningen precies aanschaft en waar zij eigenaar van wordt per 1 januari 2023. 

Omdat de gemeente Groningen de intentie heeft uitgesproken om het betreffende terrein aan te schaffen wil de fractie van de Partij voor
het Noorden de volgende vragen stellen aan het College van B&W:

 1. Is het College zich ervan bewust dat het betreffende terrein slecht onderhouden wordt?
 2. Is het College het met ons eens dat het huidige onderhoud en toezicht van het terrein onacceptabel is, ongeacht de intentie van
  de gemeente om de grond aan te schaffen?
 3. Heeft het College het onderhoud en toezicht van het terrein al besproken tijdens de onderhandelingen met de RUG? Zo ja, welke
  stappen zullen er genomen worden om een degelijk terrein aan de gemeente Groningen op te leveren per 1 januari 2023?
 4. Is het College zich ervan bewust dat er asbestplaten te vinden zijn op dit terrein en niet alleen binnen het Biotoopgebouw? Is het
  College van plan om deze asbestplaten te laten verwijderen?
 5. Is het College van plan om de voormalige dierenkooien te laten verwijderen?
 6. Het noordelijke gedeelte van het terrein is een mooi openbaar gebied geworden waar Harenaren vaak te vinden zijn. Deelt het College met ons de mening dat dit gebied openbaar moet blijven?
 7. Is het College zich ervan bewust dat de bomen op het terrein vaakveel te hoog zijn en voor risico’s kunnen zorgen? Zo ja, heeft de gemeente Groningen de intentie om na 1 januari 2023 nieuwe bomen te laten plaatsen?